• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Sv. Florijan
Ispis Email

slika1-sv.florijan.gifFlorijan je ro?en u Austriji oko 250. godine poslije Krista, u anti?kom rimskom gradu Cetium (današnji St.Polten, Donja Austrija). Kao mladi? pridružuje se rimskoj vojsci u kojoj zahvaljuju?i teškom radu i odlu?nosti napreduje do mjesta ?asnika. Postavljen je na visoke dužnosti u Noricumu, jednoj od pokrajina Rimskog carstva (danas dio Austrije).
Tadašnji vladari, rimski carevi Dioklecijan i Maksimijan voljeli su Florijana zbog njegovih sposobnosti rješavanja problema i rada sa ljudima. Vidjeli su Florijana kao ?ovjeka koji se lako suo?ava sa teškim problemima.

No u to vrijeme, Florijan je mnogo trpio zbog svoje vjere. Iako je bio ?asnik u vojsci, otvoreno je priznavao svoje krš?anstvo u to izrazito nekrš?ansko vrijeme.
Stoga rimski car šalje pomo?nika Aquilisa da pobije sve krš?ane u podru?ju koje kontrolira Florijan, ali i da dozna zašto se Florijan ne pridržava zapovijedi. Kada se napokon Aquilius susre?e sa njim, pita ga zašto odbija progoniti krš?ane, na što mu Florijan odgovara "poru?ite caru da sam i ja krš?anin, i da sam spreman doživjeti sudbinu namijenjenu drugim krš?anima". Aquilius mu tada nudi napredovanje u službi i povišicu ako promijeni mišljenje, ali ga Florijan odbija.

Aquilius je bio uvrije?en te nare?uje svojim vojnicima da ga bi?uju dok ne promijeni mišljenje. No Florijan mu odgovara da je pretrpio mnogo ozljeda zbog cara - zašto ne bi i nekoliko ogrebotina zbog svojih uvjerenja? Njegova hrabrost zaprepastila je Aquiliusa koji se bojao da bi Florijan mogao druge povesti na pobunu.
Kada je car ?uo što se doga?a, odlu?io je kazniti sve krš?ane u tom podru?ju. Naredio je da se zapale krš?anske crkve i knjige, krš?ane je protjerao iz domova i slao u zatvor te ih naposljetku prisiljavao da se klanjaju i prinose žrtve rimskim bogovima.

Pošto Florijan nije poslušao nare?enja cara da progoni krš?ane, bio je osu?en na smrt spaljivanjem.
Aquilinusovim vojnicima predaje se kod Lorcha. Stoje?i na loma?i, Florijan navodno poti?e rimske vojnike da zapale vatru, govore?i im "ako je zapalite, na plamenim jezicima ?u vam pobje?i u nebo". Uplašen njegovim rije?ima, umjesto da ga spali, Aquilinus nare?uje da se Florijanu stavi kamen oko vrata i baca ga u rijeku Enns. Bilo je to 4. svibnja 304. godine.

Jedna žena - krš?anka, udovica Valerija, našla je njegovo tijelo i donijela ga na mjesto gdje je mnogo stolje?a nakon toga izgra?en oltar crkve svetog Florijana. Od tada su se dogodila mnoga ?uda koja su se pripisivala zagovoru ovog velikog krš?anskog mu?enika, te su dvorac i crkva Svetog Florijana postali mjesto susreta poklonika jake krš?anske vjere i mjesto hodo?aš?a ljudi iz ?itavog svijeta.

600 godina kasnije, negdje izme?u 900. i 955. godine, nedaleko Florijanovog groba sagra?en je samostan Sv. Florijan, a ubrzo oko samostana izgra?eno je i istoimeno mjesto. Njegovo tijelo premješta se na groblje u to mjesto Sveti Florijan, koje i danas postoji nedaleko Linza (Gornja Austrija). Krajem sedmog stolje?a razvija se kult o Svetom Florijanu kao zaštitniku provincije uz rijeku Enns od najezde, paleži i plja?ke Avara s istoka. Postoji zapis iz 791. godine koji kaže da je Karlo Veliki održao misu mole?i se Svetom Florijanu za pomo? u bitci s Avarima.
Martin Luther autor je prvog zapisa o Svetom Florijanu kao zaštitniku od požara u kojem kaže "....... do sad su obožavali Sv. Laurentiusa kao sveca - zaštitnika od požara, a sad su ga zamijenili Sv. Florijanom".

Od tada se Svetog Florijana sve više po?inje povezivati s vatrogastvom te se njegov lik po?inje pojavljivati na vatrogasnim spravama i opremi vatrogasaca. No, službeno se Svetog Florijana za zaštitnika vatrogasaca uzima tek po?etkom XIX. stolje?a kada se vatrogasci po?inju organizirati u dobrovoljna vatrogasna društva.
Dijelovi njegovog tijela su u 12. stolje?u poslani u Rim, a Papa Lucius III. je dao jedan dio tih relikvija kralju Kazimiru od Poljske i poljskom biskupu u Krakowu.

Tako je Florijan postao svetac - zaštitnik gornje Austrije, te glavni svetac - zaštitnik Poljske. Posebno ga pak štuju vatrogasci, ?iji je svetac zaštitnik.
Dan sv. Florijana, ujedno i dan hrvatskih vatrogasaca, slavi se svake godine 4. svibnja.