• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Natječaj za prijem u radni odnos - vatrogasac Ispis Email

logojvpkrapina.jpgNa temelju članka 29. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Krapina i Odluke Upravnog vijeća JVP Grada Krapine , a vezano uz članak 21. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

na radno mjesto:

 

 

VATROGASAC- 3 izvršitelja, na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

-hrvatsko državljanstvo,

-da nisu stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja)

-završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema tehničkog smjera,

-tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

-nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti

-položen vozački ispit „C" kategorije za upravljanje motornim vozilom

Osoba koja ima srednju stručnu spremu tehničkog smjera, a nema potrebnu prekvalifikaciju može biti primljena u radni odnos pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijema u radni odnos završi prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom odgovarajuće školske ustanove.

Prednost pri prijmu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca, kao i osoba koja je odslužila vojni rok.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te potrebnu dokumentaciju. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine br. 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokumentaciju sukladno članku 103. stavku 1. navedenog Zakona.

Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-životopis,

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, potvrde, uvjerenja),

-osoba koja ima srednju stručnu spremu tehničkog smjera, a ima završenu prekvalifikaciju dužna je dostaviti svjedodžbu odgovarajuće školske ustanove o završenoj prekvalifikaciji

-uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na natječaj (preslika ili izvornik),

-vozačka dozvola (preslika).

-druge dokaze potrebne za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima.

Uvjerenje/potvrdu o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti izdano od ovlaštene zdravstvene ustanove (preslika ili izvornik), dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Ako se pregledom utvrdi da izabrani kandidat nema odgovarajuće tjelesne i duševne sposobnosti s istim se neće zasnivati radni odnos.

 

Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu, na zahtjev poslodavca, dostaviti na uvid izvornik tražene dokumentacije koja je priložena prijavi u obliku preslike.

Uredna prijava je prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće se razmatrati te će o istom biti pismeno obavještena. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnesena, to je moguće učiniti najkasnije do dana isteka natječajnog roka.

S kandidatima prijavljenim na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će obavljen intervju.

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i mjesto i vrijeme održavanja intervjua, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeno na oglasnoj ploči te na službenoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine www.jvp-krapina.hr, najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, Ulica dr. Franje Tuđmana 10, Krapina, s naznakom " ZA NATJEČAJ-NE OTVARAJ ".

Natječaj se objavljuje u javnom glasilu i na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Javna vatrogasna postrojba  Grada Krapine zadržava pravo da ne izabere niti jednog prijavljenog kandidata te da poništi natječaj.

JVP GRADA KRAPINE

Krapina, 31.1.2018.g.

Natječaj možete skinuti ovdje