• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Natje?aj za prijem u radni odnos - vatrogasac Ispis Email

logojvpkrapina.jpgNa temelju ?lanka 29. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Krapina i Odluke Upravnog vije?a JVP Grada Krapine , a vezano uz ?lanak 21. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) Upravno vije?e Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine raspisuje:

NATJE?AJ

za prijem u radni odnos

na radno mjesto:

VATROGASAC- 3 izvritelja, na neodre?eno vrijeme uz obavezan probni rad od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati slijede?e uvjete:

-hrvatsko dravljanstvo,

-da nisu stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja)

-zavrena srednja stru?na sprema vatrogasnog smjera, odnosno srednja stru?na sprema tehni?kog smjera,

-tjelesna i duevna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti

-nekanjavanost za kaznena djela protiv imovine, op?e sigurnosti ljudi i imovine te protiv slubene dunosti

-poloen voza?ki ispit C" kategorije za upravljanje motornim vozilom

Osoba koja ima srednju stru?nu spremu tehni?kog smjera, a nema potrebnu prekvalifikaciju moe biti primljena u radni odnos pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijema u radni odnos zavri prekvalifikaciju, to dokazuje svjedodbom odgovaraju?e kolske ustanove.

Prednost pri prijmu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca, kao i osoba koja je odsluila vojni rok.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapoljavanja prema posebnim propisima, duan je u prijavi na natje?aj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapoljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, duan je uz prijavu na natje?aj priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natje?aja te potrebnu dokumentaciju. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapoljavanja prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i ?lanovima njihovih obitelji ( Narodne novine br. 121/17) duan je uz prijavu na natje?aj priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natje?aja te dokumentaciju sukladno ?lanku 103. stavku 1. navedenog Zakona.

Na natje?aj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a rije?i i pojmovi koji imaju rodno zna?enje koriteni u ovom Natje?aju odnose se jednako na muki i enski rod, bez obzira na to jesu li koriteni u mukom ili enskom rodu.

Uz prijavu na natje?aj potrebno je priloiti:

-ivotopis,

-dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)

-dokaz o ste?enoj stru?noj spremi (preslika svjedodbe, potvrde, uvjerenja),

-osoba koja ima srednju stru?nu spremu tehni?kog smjera, a ima zavrenu prekvalifikaciju duna je dostaviti svjedodbu odgovaraju?e kolske ustanove o zavrenoj prekvalifikaciji

-uvjerenje o nekanjavanju, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnoenje prijava na natje?aj (preslika ili izvornik),

-voza?ka dozvola (preslika).

-druge dokaze potrebne za dokazivanje prava prednosti pri zapoljavanju prema posebnim zakonima.

Uvjerenje/potvrdu o tjelesnoj i duevnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti izdano od ovlatene zdravstvene ustanove (preslika ili izvornik), dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Ako se pregledom utvrdi da izabrani kandidat nema odgovaraju?e tjelesne i duevne sposobnosti s istim se ne?e zasnivati radni odnos.

Izabrani kandidat duan je prije sklapanja ugovora o radu, na zahtjev poslodavca, dostaviti na uvid izvornik traene dokumentacije koja je priloena prijavi u obliku preslike.

Uredna prijava je prijava koja sadri sve podatke i priloge navedene u natje?aju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natje?aja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natje?aj i njena prijava ne?e se razmatrati te ?e o istom biti pismeno obavjetena. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upu?ena nema pravo podnoenja pravnog lijeka.

Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je ve? podnesena, to je mogu?e u?initi najkasnije do dana isteka natje?ajnog roka.

S kandidatima prijavljenim na natje?aj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natje?aja, bit ?e obavljen intervju.

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatrat ?e se da je povukao prijavu na natje?aj.

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natje?aja kao i mjesto i vrijeme odravanja intervjua, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit ?e objavljeno na oglasnoj plo?i te na slubenoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine www.jvp-krapina.hr, najmanje 5 dana prije odravanja intervjua.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 15 dana od objave natje?aja na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, Ulica dr. Franje Tu?mana 10, Krapina, s naznakom " ZA NATJE?AJ-NE OTVARAJ ".

Natje?aj se objavljuje u javnom glasilu i na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine.

O rezultatima natje?aja kandidati ?e biti obavijeteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnoenje prijava.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine zadrava pravo da ne izabere niti jednog prijavljenog kandidata te da poniti natje?aj.

JVP GRADA KRAPINE

Krapina, 31.1.2018.g.

Natje?aj moete skinuti ovdje