• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Doga?anja Vježbe Te?aj za osnovno održavanje života uz primjenu AVD-a
Ispis Email

 

slika01-tecaj.jpgDana 9. i 26.lipnja 2016.g. u organizaciji DVD-a Krapina i naše postrojbe održan je te?aj za osnovno održavanje života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora. Te?aj je održan u novoure?enom prostoru vatrogasnog doma DVD-a Krapina, a poha?ali su ga ?lanovi DVD-a Krapina i naši djelatnici.

 


Automatski vanjski defibrilator je ure?aj vrlo jednostavan za rukovanje, koji sam procjenjuje sr?ani ritam te na hrvatskom jeziku daje upute za daljnje postupanje. Zbog toga je pogodan za korištenje i medicinskim laicima, koji njegovom pravilnom upotrebom mogu svojim bližnjima spasiti život do dolaska hitne medicinske službe.
slika3-tecaj.jpg
slika5-tecaj.jpg
slika6-tecaj.jpg
slika7-tecaj.jpg

Te?aj su vodili licencirani nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije: g?a. Danijela ?ajko i g. Draženko Šai?. Polaznici su bili podijeljeni u 2 skupine, u kojima je svaki polaznik ponaosob uz stru?nu pomo? instruktora mogao sam uvježbavati sve navedene vještine.
slika1-tecaj.jpg
slika11-tecaj.jp.jpg
slika2-tecaj.jpg
slika12-tecaj.jp.jpg
slika4-tecaj.jpg

Ova edukacija se na pravi na?in uklopila u Program javno dostupne rane defibrilacije  „Pokreni srce - spasi život" koju na nacionalnoj razini provode Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

slika13-tecaj.jp.jpg
slika14-tecaj.jp.jpg
slika15-tecaj.jp.jpg
slika16-tecaj.jp.jpg
Posebno zahvaljujemo svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ na vrlo dobroj suradnji izme?u njih, DVD-a Krapina i naše postrojbe.

Nešto o AVD ure?aju
AED- ( automatski eksterni defibrilator, u Hrvatskoj se koristi i naziv AVD) je maleni, prijenosni ure?aj, jednostavne primjene, sa zada?om isporuke elektri?ne struje osobama koji imaju sr?ani zastoj uslijed poreme?aja ritma (ventrikularna fibrilacija ili ventrikularna tahikardija bez prisutnog pulsa). Osim toga, današnji daju korisniku glasovne i tekstualne upute, na hrvatskom jeziku, prema najnovijim smjernicama osnovnih postupaka održavanja života.  Ure?aj sa 100% sigurnoš?u vrši analizu ritma i preporu?uje ili ne preporu?uje defibrilaciju, te korisnika vodi kroz cijeli postupak oživljavanja.
Koncept korištenja automatskih vanjskih defibrilatora je vrlo sli?an konceptu primjene malih, ru?nih vatrogasnih aparata koji se mogu na?i u svim javnim zgradama, tvrtkama, itd. Malih dimenzija, lagani i jednostavni za korištenje služe za "gašenje prvog požara", do dolaska profesionalne ekipe, u ovom slu?aju HMP.
U 75-80% slu?ajeva nagla sr?ana smrt zapo?inje sa poreme?ajem sr?anog ritma koji se naziva ventrikularna fibrilacija. U tom slu?aju postoji samo jedno u?inkovito rješenje za prekid fibrilacije i vra?anje u normalan ritam, a to je defibrilacija, tj. primjena elektri?nog šoka korištenjem defibrilatora. Nikakav drugi lijek ni zahvat ne može biti od koristi u takvom slu?aju ako nema defibrilatora.
Ukoliko se defibrilator primjeni u prvih 3-5 minuta postoji vrlo visoka vjerojatnost da ?e osoba koja je doživjela opisani poreme?aj preživjeti i uspješno se oporaviti. Uspješna defibrilacija je mogu?a i kasnije, ali sa svakom slijede?om minutom koja protekne od nastanka poreme?aja, gubi se 7-10% vjerojatnosti za preživljavanje i uspješan oporavak.
Stoga uspješnost spašavanja života u ovakvih slu?ajevima ovisi direktno o dostupnosti defibrilatora u trenutku nastanka nagle sr?ane smrti. Ovdje treba dodati i to da je u velikoj ve?ini slu?ajeva ovakav oblik sr?anog zastoja prvi simptom bolesti srca. Drugim rije?ima, takav sr?ani zastoj se ?esto doga?a ljudima koji su do tada bili zdravi, ili su barem tako izgledali svojoj okolini. Zbog svega navedenog, gotovo je nemogu?e predvidjeti vrijeme ili mjesto na kojem bi se moglo o?ekivati da ?e kod nekoga do?i do sr?anog zastoja.